ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และในภารกิจของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้น เราตั้งเป้าหมายที่จะมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ สังกัด งานห้องปฏิบัติการกลาง สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัด งานเวชระเบียนและเวชสถิติ สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย สังกัด หน่วยบริหารและติดตามงบประมาณโครงการวิจัย ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียติ ๖๐ พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(ประสานงานวิจัย) หน่วยบริหารงานวิจัยคลินิก ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานสูตินรีเวชกรรม สายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Posted on
อ่านเพิ่มเติม