ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และในภารกิจของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้น เราตั้งเป้าหมายที่จะมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ปรัชญา

เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
Be Excellent for Lives
อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส

ปณิธาน

เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันระดับโลก ในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และบริการทางสุขภาพ

พันธกิจ

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลด

เอกสารการสมัครงาน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มทดสอบทางอารมณ์ EQ TEST >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน >> ดาวน์โหลด

หมายเหตุ : ให้ทำแบบทดสอบ EQ TEST ทุกตำแหน่งที่สมัคร

การสมัคร

รับข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครงาน

ติดตามเราได้ที่ Facebook ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล