Home

CHULABHORN ROYAL ACADEMY

PCCMS

เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

Be Excellent for Lives

ประกาศล่าสุด

เลือกหมวดหมู่ :
19 เม.ย. 2567
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาฯ สาขาวิชารังสีเทคนิค โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 2 โควตา (Quota) โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567
19 เม.ย. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567
7 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมิสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค(หลักสูตร ๑ ปี) ในระบบออนไลน์สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และสาขาการสร้างภาพเอกซเรย์์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๖ (รอบที่ ๒)
1 2 35

ความภูมิใจ

1 2

ทุนการศึกษา

สำหรับให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยการแพทย์จุฬาภรณ์ฯ