Home

CHULABHORN ROYAL ACADEMY

PCCMS

เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

Be Excellent for Lives

ประกาศล่าสุด

เลือกหมวดหมู่ :
6 ก.ค. 2565
ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๔ การรับแบบ Direct Admission (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
22 มิ.ย. 2565
ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาตร์สุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๔ การรับแบบ Direct Admission (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ ๒ ประจำ ปี การศึกษา ๒๕๖๕
21 มิ.ย. 2565
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 เฝ้ารับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1 2 39

ความภูมิใจ

1 2

ก้าวสู่การเป็นแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคทางการแพทย์

ไปให้สุดฝันของคุณกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เลือกหมวดหมู่ :
1 2 20

ทุนการศึกษา

สำหรับให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยการแพทย์จุฬาภรณ์ฯ