Home

ประกาศล่าสุด

เลือกหมวดหมู่ :
19 ก.ค. 2564
ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๒
16 ก.ค. 2564
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
12 ก.ค. 2564
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2564
1 2 23

ก้าวสู่การเป็นแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคทางการแพทย์

ไปให้สุดฝันของคุณกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เลือกหมวดหมู่ :
1 2 12

ทุนการศึกษา

สำหรับให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยการแพทย์จุฬาภรณ์ฯ