วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานด้านการศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และเชิงอนุรักษ์

14 มิถุนายน 2565 : ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานด้านการศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และเชิงอนุรักษ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือกัน เพื่อดำเนินงานทางด้านวิชาการ สนับสนุนส่งเสริมพัฒนางานการจัดการศึกษาด้วยการผสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันในหลักสูตรปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และโครงการจัดการศึกษาเพื่อสถานประกอบการและประชาชนทั่วไป รวมถึงส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะให้แก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยโดยทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการด้วยการส่งเสริมการจัดโครงการประชุมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกัน ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมทั้งในเชิงสร้างสรรค์และเชิงอนุรักษ์ร่วมกันด้วย