สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (Institute of General Education; IGE) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จำเป็น มีสมรรถนะระดับสูงเอื้อต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานตามพันธกิจของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม โดยขยายโอกาสด้านการศึกษาให้กับประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ตามแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายของสหประชาชาติในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และประเทศชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป