เกี่ยวกับเรา

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

            รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เป็นรายวิชาพื้นฐานของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามข้อกำหนดของหลักสูตรและตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างให้นักศึกษามีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทยและสังคมโลก

            ด้วยภารกิจดังกล่าว สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ อนุมัติให้จัดตั้งสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นจึงประกาศจัดตั้งสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป โดยให้มีหน้าที่และ ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

            สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (Institute of General Education; IGE) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จำเป็น มีสมรรถนะระดับสูงเอื้อต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานตามพันธกิจของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม โดยขยายโอกาสด้านการศึกษาให้กับประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ตามแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายของสหประชาชาติในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และประเทศชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ด้านบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป/ที่ปรึกษาประจำ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
Assoc.Prof. Vipavee Anupunpisit, Ph.D.
อีเมล: [email protected]

ผศ.ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์

Pornpan Svastisinha, Ph.D.
อีเมล: [email protected]

ไตรรัตน์ ตระกูลแพทย์

Trirat Trakulphat, MPA
อีเมล: [email protected]

ดร.ปวิตรา อวยจินดา

ตำแหน่ง: อาจารย์
อีเมล: [email protected]

ดร. เกวลี สืบญาติ

ตำแหน่ง: อาจารย์
อีเมล: [email protected]

ดร. เตือนใจ ขุนรักษ์

ตำแหน่ง: อาจารย์
อีเมล: [email protected]

รินทร์ชนิศ กุลพรพิพัชญ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
อีเมล: [email protected]

ดวงสมร ทองสีแดง

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
อีเมล: [email protected]

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ชั้น 2 โซน A ตึกอาคารบริหาร 2

เบอร์โทรศัพท์ : 02-576-6000 ต่อ 8179

อีเมล : [email protected]