ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(ประสานงานวิจัย) หน่วยบริหารงานวิจัยคลินิก ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์