Home

CHULABHORN ROYAL ACADEMY

PCCMS

เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

Be Excellent for Lives

ประกาศล่าสุด

เลือกหมวดหมู่ :
22 ก.พ. 2567
ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และ สาขาการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
14 ก.พ. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โครงการเพชรจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567
13 ก.พ. 2567
ประกาศ รายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรับด้วย Portfolio)
1 2 34

ความภูมิใจ

1 2

ทุนการศึกษา

สำหรับให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยการแพทย์จุฬาภรณ์ฯ