Taipei Economic and Cultural Office in Thailand (TECO) มีกำหนดจัดการสัมมนา “2023 Global Youth Trends Forum”

ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2566
ณ เมืองไทเป ไต้หวัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันและพัฒนาขีดความสามารถให้แก่เยาวชนจากนานาประเทศ การสัมมนาในปีนี้ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางในไต้หวัน ค่าประกันชีวิต รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาดูงานในไต้หวัน โดยผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับเอง

กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครพร้อมกรอกข้อมูลผู้สมัคร และจัดทำหนังสือนำและส่งชุดเอกสารฉบับจริงไปยัง กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566


สามารถศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดการเข้าร่วมสัมมนาได้ที่