Home

ประกาศล่าสุด

เลือกหมวดหมู่ :
8 พ.ค. 2564
ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รอบที่ 2 โควตา (Quota) โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ และ โครงการจุฬาภรณ์ – EEC ประจำปีการศึกษา 2564
7 พ.ค. 2564
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2564
6 พ.ค. 2564
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
1 2 14

ก้าวสู่การเป็นแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคทางการแพทย์

ไปให้สุดฝันของคุณกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เลือกหมวดหมู่ :
1 2 11

ทุนการศึกษา

สำหรับให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยการแพทย์จุฬาภรณ์ฯ