ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และในภารกิจของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้น เราตั้งเป้าหมายที่จะมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำโรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Posted on
รายละเอียด
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน

Posted on
รายละเอียด
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (พยาบาลสัตว์) สังกัด สำนักประธานราชวิทยาลัย โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

Posted on
รายละเอียด
อ่านเพิ่มเติม