ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และในภารกิจของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้น เราตั้งเป้าหมายที่จะมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ สำนักประธานราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปกิบัติงานในราชวิยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ สำนักประธานราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เภสัชกรผลิต สังกัด โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ สำนักประธานราชวิทยาลัย

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ สำนักประธานราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด ฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาพื้นที่ งานออกแบบก่อสร้าง ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา

Posted on
อ่านเพิ่มเติม