ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และในภารกิจของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้น เราตั้งเป้าหมายที่จะมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ปรัชญา

เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
Be Excellent for Lives
อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส

ปณิธาน

เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันระดับโลก ในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และบริการทางสุขภาพ

พันธกิจ

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Posted on

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย สังกัด หน่วยบริหารและติดตามงบประมาณโครงการวิจัย ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียติ ๖๐ พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Posted on

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(ประสานงานวิจัย) หน่วยบริหารงานวิจัยคลินิก ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Posted on

ดาวน์โหลด

เอกสารการสมัครงาน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มทดสอบทางอารมณ์ EQ TEST >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน >> ดาวน์โหลด

หมายเหตุ : ให้ทำแบบทดสอบ EQ TEST ทุกตำแหน่งที่สมัคร

การสมัคร

รับข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครงาน

ติดตามเราได้ที่ Facebook ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล