ประกาศ เรื่อง ปรับเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค รอบที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2566