ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 2 การรับแบบ Quota (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2567