ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๑ การรับด้วย Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖