ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา สังกัด โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ สำนักประธานราชวิทยาลัย