ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด งานออกแบบก่อสร้าง ฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาพื้นที่ ตำแหน่ง ช่างโยธา