ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน จำนวน ๑ อัตรา สังกัด งานเวชระเบียนและเวชสถิติ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์