ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔