ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๓ การรับแบบ Admission (โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕