ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS๖๔ รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔