ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่งพนักงานเคหะบริการ สังกัดงานเคหะบริการ ฝ่ายบริการกลาง