ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด งานศูนย์การเรียนรู้ ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ