ประกาศ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)