ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชานวตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล(หลักสูตร 1 ปี) คณะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564