คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 4

📌 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

📌วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565: ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 4 จำนวน 77 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

📌พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นับเป็นการสืบสานวัฒธรรมและประเพณีอันดีงาม แสดงถึงความพร้อมที่จะเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล โดยเข็มสัญลักษณ์ พระนามย่อ “จุฬาภรณ์” ถือเป็นเกียรติยศที่ได้ย่างก้าวสู่การเป็นนักศึกษาพยาบาลใต้ร่มพระบารมีของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หมวกพยาบาล เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชาชีพ เสริมสร้างความสง่างาม ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความอ่อนโยน บริสุทธิ์ สะอาด สร้างความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ การพร้อมอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ อันได้แก่ ความเมตตา ความกรุณา ความเสียสละ และความอดทน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความสำเร็จของนักศึกษาทุกคนต้องใช้ความบากบั่น เพียรพยายาม ความอดทน ในการศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรั้วของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องเตือนใจเตือนสติให้พึงระลึกถึงการดำรงอยู่ในหลักธรรมอันดีงามแห่งวิชาชีพ พร้อมสืบทอดพระปณิธาน สมดังการเป็นพยาบาลใต้ร่มพระบารมีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ นักศึกษาจะเริ่มต้นเข้าสู่การฝึกภาคปฏิบัติในชั้นปีที่ 3 ต่อไป