ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาตร์สุขภาพเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๔ การับแบบ Direct Admission (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ ๑ ประจำ ปี การศึกษา ๒๕๖๕