ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๑ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕