ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕