ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด งานติดตามประเมินผล ฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและงบประมาณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์