ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๑ Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)