ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ สังกัดงานพัฒนาระบบสนับสนุน ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ