ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัด งานเวชระเบียนและเวชสถิติ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์