ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Programmer) และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารความปลอดภัย (IT Security Officer) สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ