ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม HKH Open House “พี่พาน้องทัวร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ” วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วม “กิจกรรม HKH Open House พี่พาน้องทัวร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ” วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

  1. รอรับ “E-mail” จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ เพื่อเชิญเข้ากลุ่มไลน์ โดยให้ทำการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. ซึ่งจะใช้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อนัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรม (หากไม่เข้าร่วมกลุ่มไลน์ตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม HKH Open House จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันการเข้ารับวัคซีนตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างน้อย 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์การตรวจ Covid-19 (ATK) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันทางการแพทย์และมีอายุ 48 ชม. หรือ นำชุดตรวจ ATK มาตรวจที่หน้างานและแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมงานเท่านั้น

สามารถติดตามรายละเอียด หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook: https://www.facebook.com/hkh.hst.pccms
Instagram : @hkh.hst.pccms