29 สิงหาคม 2562 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

29 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้แทนเลขาธิการราชวิทยาจุฬาภรณ์ อัญเชิญลายพระหัตถ์ขอบใจไปยังคณะแพทยศาสตร์ ทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โดยในวันนี้ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล ได้อัญเชิญลายพระหัตถ์ไปยัง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย