25 สิงหาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ จังหวัดร้อยเอ็ด สืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธาน ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

25 สิงหาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล, อาจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน, อาจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร และนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 8 คน พร้อมด้วยบุคลากรจากงานบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ จังหวัดร้อยเอ็ด สืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธาน ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากการลงพื้นที่จริงสำหรับการออกหน่วยแพทย์พอ.สว. เพื่อได้สัมผัสกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน และได้เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดารอย่างใกล้ชิด ปลูกฝังค่านิยมของการมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อจะได้ออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศสืบไป