20 กันยายน 2562 : ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3

วันที่ 20 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 พร้อมด้วย อาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค คณาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีต่อนักศึกษาโรงเรียนรังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตือนใจนักศึกษาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในวิชาชีพ ทั้งบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนยอมรับพันธสัญญาในการประกอบวิชาชีพด้วยความรู้ความสามารถ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ เปรียบประดุจเป็นญาติพี่น้องของตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง ให้การพยาบาลด้วยความกระตือรือล้น เอาใจใส่ตลอดจนเคารพในสิทธิผู้ป่วย รวมทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ