ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

รายละเอียด