คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พานักศึกษารุ่น 1 ของวิทยาลัยฯ ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1” พานักศึกษารุ่นแรกของวิทยาลัยฯ ทุกหลักสูตรมาร่วมทำกิจกรรมนอกสถานที่ด้วยกันเมื่อวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณาจารย์และบุคลากรของคณะต่างๆ เข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพตนเอง สร้างความผูกพันต่อสถาบันและองค์กร ตลอดจนความสำนึกรักและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนักศึกษาจาก 3 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนเป็นปีแรกของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะ และทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพของนักศึกษาทางด้านความคิด ภาวะความเป็นผู้นำ และทัศนคติอันดีที่จำเป็นต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

นอกจานี้ กิจกรรม “สานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1” ยังได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ให้การต้อนรับและนำคณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม Walk Rally เพื่อสร้างเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างเจตคติในเชิงบวก ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการแก้ปัญหาที่หลากหลาย กล้าตัดสินใจ และเสริมสร้างความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กิจกรรมชักกะเย่อทะเลระหว่างนักศึกษาและอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราชนาวิกโยธิน ที่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของหน่วยนาวิกโยธิน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกองทัพและประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ นักศึกษายังได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการร่วมกันปลูกปะการัง และปล่อยลูกปลาฉลามทรายกลับสู่ท้องทะเล เพื่อได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

ปิดท้ายด้วยการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยกับกิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมให้โอวาทและทำกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ และคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร การส่งมอบความปรารถนาดีจากคณาจารย์ให้กับนักศึกษา อันจะก่อให้เกิดความผูกพัน และส่งเสริมพลังใจที่เข้มแข็ง มีสติ และไม่ประมาท สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี