คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สมัครหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 7 ปี 2 ปริญญา หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และแพทยสภา โดยเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับท๊อปเทนของโลก ที่ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาของการพัฒนาหลักสูตร และได้เข้าร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันระดมสมองจากทุกภาคส่วนในการที่จะพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมีโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก โดยเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยมาตรฐานการเรียนแพทย์แบบใหม่ในหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากล พร้อมสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม รู้จักคิด ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศตามคุณลักษณะแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร และเครือข่ายสถาบันการแพทย์ชั้นนำของประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักของหลักสูตร โดยมีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโรงพยาบาลร่วมสอน โดยหลักสูตรได้พัฒนาทั้งวิธีการเรียนการสอน การประเมิน การติดตามผลที่มุ่งบูรณาการความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยี และคิดค้นคว้านวัตกรรม พร้อมโอกาสที่จะได้เข้าร่วมศึกษาและทำงานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ณ มหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร ยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลเพื่อการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีศักยภาพขั้นสูง นักศึกษาแพทย์ที่ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลาเรียน 7 ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญา คือ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) MD จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และปริญญา iBSc จากมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองรับความต้องการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลซึ่งเป็นสาขาที่ใหม่และมีความสำคัญ โดยทั้งสองสถาบันมุ่งหวังให้บัณฑิตของหลักสูตรฯ สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบุคลากรที่มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลสุขภาพจากแหล่งต่างๆ และนำมาใช้แก้ไขปัญหาทางการแพทย์ และการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีระเบียบแบบแผน และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2561 โดยนักศึกษาจะได้เข้าเรียนทั้งที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ปัจจุบันความต้องการนักฟิสิกส์การแพทย์ด้านรังสีรักษาในโรงพยาบาล และในหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี แต่การผลิตบุคลากรในด้านดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ อีกทั้งองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์การแพทย์มีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วและมีความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของระบบสาธารณสุขและระบบการเรียนการสอนด้านฟิสิกส์การแพทย์ของประเทศ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จึงได้จัดตั้ง หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ โดยมุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์การแพทย์ โดยเฉพาะด้านรังสีรักษา ซึ่งมีความสามารถทั้งในด้านการปฏิบัติการคลินิก และในด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้จริงในองค์กรของตน เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นสำคัญ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ควบคู่กับภาคปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ ผ่านความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศล่าสุดคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (หลักสูตรความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ รอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (Admission) ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on
อ่านเพิ่มเติม