ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และในภารกิจของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้น เราตั้งเป้าหมายที่จะมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พยาบาลประสานงานคุณภาพและความเสี่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารคุณภาพ สังกัด งานคุณภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด หน่วยคลังเนื้อเยื่อ ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Posted on
อ่านเพิ่มเติม