ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ค้นหาจากช่วงเวลา
เลือกคณะ
26 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563
26 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) และค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ รหัส 63 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
23 มิ.ย. 2563
ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษา (เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รุ่นปีการศึกษา 2562 ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
27 พ.ค. 2563
ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา (เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รุ่นปีการศึกษา 2562 ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
1 13 14