ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ค้นหาจากช่วงเวลา
เลือกคณะ
5 ม.ค. 2564
ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ รับด้วย Portfolio)
9 ธ.ค. 2563
ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารสุข เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
3 ธ.ค. 2563
ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ปีการศึกษา 2564
3 ธ.ค. 2563
ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564
20 พ.ย. 2563
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
14 ก.ค. 2563
ประกาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดเลขรหัสนักศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ปีการศึกษา 2563
26 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563
26 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) และค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ รหัส 63 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
23 มิ.ย. 2563
ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษา (เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รุ่นปีการศึกษา 2562 ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
1 13 14 15