คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

การผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพ มีความสามารถระดับสากลในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

ปณิธาน

“คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพและการบริการทางการแพทย์มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับมวลมนุษยชาติ”

วิสัยทัศน์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันระดับโลกที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้นำ

เอกลักษณ์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันระดับโลกที่ส่งเสริมสุขภาพเป็นต้นแบบการบูรณาการสหสาขาด้านการบริหารจัดการการศึกษา การบริการวิชาการและสังคม และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มีปัญญาและทักษะชีวิตที่เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

พันธกิจ

  • จัดการศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ มีความสามารถด้านการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศและมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพผ่านเครือข่ายสหสถาบันเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
  • บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากล
  • ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างเป็นเลิศ  ไม่เหลื่อมล้ำ ด้วยจิตเมตตาและความเพียร
  • สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่มาของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยพระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 โดยแรกก่อตั้งทรงพระราชทานนามว่า “สำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” เป็นสำนักวิชาการสำนักแรกที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยทรงมุ่งหวังให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขในสาขาที่ขาดแคลน รวมทั้งจัดการศึกษาระดับหลังปริญญาในสาขาต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยแรกเริ่มจัดตั้ง ทรงกำหนดให้ผลิตแพทย์ที่มีความเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จำนวน 32 คน พยาบาลจำนวน 50 คน และนักรังสีเทคนิคจำนวน 40 คน

โครงการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี 2560 ซึ่งนอกจากจะมีการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขแล้ว ยังประกอบไปด้วยการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย 400 เตียง เพื่อรองรับปริมาณคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขท่านแรก ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์ และผู้บริหารจัดการภารกิจต่างๆ ของสำนักวิชาฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล ในฐานะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ และกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์

ต่อมาเมื่อวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในและภายใต้กำกับของมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยเปลี่ยนชื่อจาก สถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และเมื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเวลา 90 วัน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดโครงสร้างขององค์กรใหม่ตามโครงสร้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึงได้รับการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” และย้ายสังกัดจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มูลนิธิจุฬาภรณ์ มาอยู่ในสังกัดของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขคนแรก ในวันที่ 1 เมษายน 2560

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ดำเนินการรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดี (หลักสูตรรามาธิบดี-จุฬาภรณ์) จำนวน 32 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวน 40 คน ต่อมาในปีการศึกษา 2561 ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ โดยความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน 40 คน และในปีการศึกษา 2562 ได้เปิดรับนักศึกษาระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ จำนวน 10 คน โดยในปีการศึกษา 2563 จะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 7 ปี (iBSc/MD) โดยความร่วมมือกับ University College London (UCL) สหราชอาณาจักร จำนวน 32 คน และในปีการศึกษา 2565 จะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและวิศวกรรมการแพทย์ (BSc/BEng) โดยความร่วมมือกับ University of Newcastle ออสเตรเลีย จำนวน 40 คน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆ สาขาวิชา/คณะในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยในช่วงที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรตามพ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งต่อมาในปีการศึกษา 2560 ได้เปิดรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นแรก ต่อมาในปี 2562 ได้มีการอนุมัติจัดตั้งคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นอีก 1 คณะ จึงได้รับโอนย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคจากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นอกจากนี้ โรงเรียนการสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์เดิมมีโครงสร้างอยู่ภายในสังกัดคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งต่อมาได้แยกออกไปเป็นคณะสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์ ในปี 2563

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในช่วงแรกมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ต่อมาย้ายไปสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ชั้น 11 และตึกกสทช. (CAT2) ชั้น 4 ตามลำดับ โดยตึกถาวรของคณะฯ ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ในบริเวณข้างเคียงกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย 400 เตียง โดยเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีสีประจำคณะ คือสี Emerald green มีอัตลักษณ์ของบัณฑิตคือ “มีปัญญาและทักษะชีวิตที่เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คือ CRAMDPH (Commitment, Research and innovation/resilience, Altruism, Mastery, Digital literacy, Professionalism และ Humility & Volunteerism) และเอกลักษณ์ของคณะฯ คือ  “เป็นต้นแบบการบูรณาการสหสาขา ด้านการบริหารจัดการการศึกษา การบริการวิชาการและสังคม และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ อย่างเป็นเลิศ เพื่อทุกชีวิต” โดยมีรหัสของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

รหัส 01 – แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (รามาธิบดี-จุฬาภรณ์)

รหัส 05 – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (โดยความร่วมมือกับมจธ.)

รหัส 08 – แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 7 ปี (iBSc/MD โดยความร่วมมือกับ UCL)

รหัส 020 –  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

การเรียนการสอนที่สำคัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (โดยความร่วมมือกับมจธ.)

คณะแพทยศาสตร์และการสาธรณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองรับความต้องการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลซึ่งเป็นสาขาที่ใหม่และมีความสำคัญ โดยทั้งสองสถาบันมุ่งหวังให้บัณฑิตของหลักสูตรฯ สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบุคลากรที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลสุขภาพจากแหล่งต่างๆ และนำมาใช้แก้ไขปัญหาทางการแพทย์ และการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีระเบียบแบบแผน และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2561 โดยนักศึกษาจะได้เข้าเรียนทั้งที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)

หราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 7 ปี 2 ปริญญา หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และแพทยสภา โดยเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับท๊อปเทนของโลก ที่ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาของการพัฒนาหลักสูตร และได้เข้าร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันระดมสมองจากทุกภาคส่วนในการที่จะพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมีโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก โดยเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยมาตรฐานการเรียนแพทย์แบบใหม่ในหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากล พร้อมสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม รู้จักคิด ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศตามคุณลักษณะแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้จัดตั้งหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ โดยมุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์การแพทย์ โดยเฉพาะด้านรังสีรักษา ซึ่งมีความสามารถทั้งในด้านการปฏิบัติการคลินิก และในด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้จริงในองค์กรของตน เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นสำคัญ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ควบคู่กับภาคปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ ผ่านความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สารจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข