การเข้าศึกษา

ขั้นตอนการสร้าง link address เพื่อส่งหลักฐานการสมัคร

สำหรับผู้สมัครที่สมัครเข้าคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในบางสาขาวิชานั้น มีความจำเป็นต้องทำการกรอก link address ของ google drive เพื่อส่งหลักฐานการสมัครแบบอิเลกทรอนิค โดยผู้สมัครสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ สร้างอีเมลกับ gmail เพื่อให้สามารถเข้าใช้งาน application ของ google ได้  ทำการ sign in โดยใช้ email และ password ที่ได้ทำการสร้างขึ้น เลือกไอคอน application เพื่อเข้าสู่การใช้งาน google drive ทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน google drive ทำการตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ว่า “pccms admission” ทำการสร้าง link address สำหรับโฟลเดอร์ pccms admission ทำการคัดลอก link address ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปกรอกในช่องสำหรับ URL ในขั้นตอนการสมัครต่อไป

ขั้นตอนการขอแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในทุกหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และต้องการแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม CH05 ใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ได้ที่     CH05_ใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ทำการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรวมถึงข้อมูลที่ต้องการแก้ไข แล้วส่งมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในกรณีที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมา หรือ ทำการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรวมถึงข้อมูลที่ต้องการแก้ไข แล้วส่งมาพร้อมสำเนาหลักฐาน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ดังต่อไปนี้ สำเนาใบสมัครสอบ หรือ ใบสมัครที่สั่งพิมพ์ใหม่จากระบบ (CH01) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ทำการส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ มาที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 54 ถ.กําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210 ก่อนหมดเขตการรับสมัคร

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและการส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร เมื่อทำการสั่งพิมพ์ใบสมัคร (CH01) และใบชำระเงิน (CH02) แล้ว ให้นำใบ CH02 ไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา จากนั้นกรอกใบนำฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใส่รายละเอียดเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีตามรายละเอียดในใบ CH02 นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ จากนั้นทำการถ่ายสำเนาใบ pay in slip แล้วส่งสำเนามาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ส่วน pay in slip ตัวจริง ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานและนำมายืนยันในวันตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ขั้นการส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร หลังจากรวบรวมเอกสารการสมัครครบทุกฉบับแล้ว ให้ทำการส่งเอกสารมาตามที่อยู่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค” สำหรับผู้สมัครที่สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค “สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรชีวสารสนเทศฯ” สำหรับผู้สมัครที่สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิธีการสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผู้ต้องการสมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สามารถเข้าลงทะเบียนผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ได้ตามลิ๊งค์ ระบบรับสมัครออนไลน์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยก่อนที่ระบบจะทำการเปิดให้ทำการสมัคร ผู้สมัครจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกของระบบรับสมัคร และกรอกข้อมูลต่างๆตามที่ระบบกำหนดให้ครบถ้วน จากนั้นทำการกดยืนยันผ่านลิ๊งที่ส่งไปที่อีเมลที่ผู้สมัครใช้ในการลงทะเบียน และเมื่อระบบเปิดโครงการให้ทำการสมัครตามวันและเวลาที่กำหนด ผุ้สมัครจึงจะสามารถเข้าสมัครในโครงการที่สนใจได้ต่อไป โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรตามความต้องการของผุ้สมัคร มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาสามารถติดต่อสอบได้ที่เบอร์โทรศัพท์   02-576-6873,   02-576-6876,   02-576-6877,   02-576-6879,   02-576-6881