การเข้าศึกษา

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3

รายละเอียด

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องการลงทะเบียนเรียนประจําภาคการศึกษาที่ 2/2562 สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์

รายละเอียด

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

รายละเอียด

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

ดาวน์โหลดรายละเอียด  

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัทภาพการแพทย์)

ดาวน์โหลดรายละเอียด