26 ธันวาคม 2562 : คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้กราบนิมนต์ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มาบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การทำงานอย่างมีสติ พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม”

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้กราบนิมนต์ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มาบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การทำงานอย่างมีสติ พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 มุม B อาคารบริหาร 2 บ.กสท ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับข้อคิดเตือนใจ แนวทางในการดำเนินชีวิต และการทำงาน อยู่ในทุกช่วงการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เช่น
“การปฏิบัติธรรม ไม่ใช่การเข้าวัด การนั่งกรรมฐาน แต่คือ การทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุจริต โดยนำเอาอิทธิบาล 4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มาใช้ในการดำเนินชีวิต “
หรือบทกลอน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
“กัดไม่ปล่อย ถอยไม่มี หนีไม่เป็น ใจเย็นสู้งาน”
รวมทั้ง การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ และพัฒนาตนเอง จะต้อง
1.เป็นผู้ให้
2.รู้จักขอโทษ
3.รู้จักให้อภัยตนเองและผู้อื่น
4.รู้จักปล่อยวาง
5.รู้จักสร้างสร้างสรรค์
6.รู้จักเพื่อนมนุษย์ก่อนตาย
และได้กล่าวว่า
“การทำงาน คือการทำหน้าที่ ไม่ลืมตนเอง และผู้อื่น”