8 มกราคม 2563 : โครงการวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (พี่เลี้ยง) กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

วันที่ 8 มกราคม 2563: ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์โครงการวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และ อาจารย์ ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความยินดีรับเป็นพี่เลี้ยงให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในด้านการพัฒนาโครงการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จะเริ่มฝึกปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครอบคลุมสาขาวิชาด้าน Medical Physics, Medical Imaging, AI for Healthcare, Medical Device, Internet of Medical Thing (IoMT) และ Genomic Medicine

โครงการวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นพี่เลี้ยงพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญไปช่วยพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ให้เกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ตลอดจนให้ผู้เรียนมีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา และเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างดีในอนาคต