29 มกราคม 2563 : โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดการสัมมนาผู้มีประสบการณ์ด้านการออกกำลังกายกับผู้สูงอายุ

29 มกราคม 2563 : โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการแพทย์และการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดการสัมมนาผู้มีประสบการณ์ด้านการออกกำลังกายกับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการจัดการอกกำลังกายกับผู้สูงอายุ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำคู่มือการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ด้วยรูปแบบการฝึกสอนที่ได้มาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อผู้ฝึกสอนและผู้ดูแลผู้สูงอายุใช้ประกอบการสอนและจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุต่อไป