26 สิงหาคม 2562 : คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับ Dean of Faculty of Health Science และ Komatsu University เยี่ยมดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ต้อนรับ Dr.Kitaoka Kazuyo, Dean of Faculty of Health Science, Komatsu University พร้อมด้วย Ms. Kishimoto MASAKO, Senior Adviser, Komatsu University มาเยี่ยมดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์